Caya Onderwijsadvisering

Werkwijze

Praktijk voor schoolpsychologie

Ouders, kinderen en jongeren

In het eerste gesprek (de intake) gaan we uitgebreid in op de hulpvraag. Nadat we de hulpvraag in kaart hebben gebracht, bespreken wij meteen hoe het vervolgtraject eruit kan gaan zien. Dit kan door middel van een psychologisch onderzoek, observatie, behandeling of begeleiding en gebeurt aan de hand van het behandelplan. Aan het einde en soms ook tussentijds (dit is afhankelijk van de duur) evalueren we het plan en stellen het bij als dit nodig is.

Op school

Een belangrijke periode van het leven beleeft een kind op school. Voor een aantal kinderen gaat de schoolloopbaan met horten en stoten. Er zijn onderwijs- leerproblemen die te verklaren zijn vanuit dyslexie en/of dyscalculie, waarbij vaak aangepaste vormen van instructie vereist zijn. Ook kunnen onderwijs- leerproblemen ontstaan vanuit sociaal-emotionele problemen. We kunnen dan bijvoorbeeld denken aan angstig en teruggetrokken gedrag, onzekerheid, faalangst, ongeconcentreerd en storend gedrag, boosheid of juist weinig weerbaarheid. Ook kan er sprake zijn van hoogbegaafdheid of een disharmonisch intelligentieprofiel. Specifiek onderzoek is dan nodig om de ondersteuningsbehoefte in kaart te brengen, zodat een passende aanpak (thuis en op school) wordt gevonden om tot een positieve ontwikkeling te kunnen komen.

Handelingsadviezen

Soms is, na een eerste kennismaking, nader onderzoek nodig om de ondersteuningsbehoefte in kaart te brengen, zodat duidelijk wordt welke begeleiding nodig is om tot een positieve ontwikkeling te komen. Ouders, kind en/of leerkracht kunnen het verzoek krijgen om een vragenlijst in te vullen. Een observatie op school kan eveneens een onderdeel van het onderzoek zijn. Sterke en minder sterke kanten worden dan in kaart gebracht en handelingsadviezen worden opgesteld zodat daar op school en thuis rekening mee kan worden gehouden.
Als alle informatie is verzameld bespreken we dit gezamenlijk en wordt dit in een verslag verwerkt. Afhankelijk van de resultaten van het psychologisch onderzoek wordt een plan gemaakt voor een eventueel vervolg.

Scholen

Passend Onderwijs is een mooi streven waar niemand op tegen kan zijn, maar hoe werk je het in de praktijk uit? Zeker als binnen een school docenten aangeven dat zij Passend Onderwijs als een taakverzwaring ervaren. Op veel scholen voor voortgezet onderwijs constateert men een sterke toename van het aantal zorgleerlingen en een verdichting van de problematiek. Het betreft in het bijzonder gedrags- en sociaal-emotionele problematiek. Hoe kunnen docenten worden ondersteund en op welke manier is meer afstemming tussen docenten te realiseren?

Ik geef, na een eerste gesprek en inventarisatie van de problematiek, een advies voor een plan van aanpak. Mijn werkwijze kenmerkt zich door betrokkenheid op de leerlingen en het team op de scholen.

Caya biedt onder andere:

  • het ontwerpen, implementeren en uitvoeren van een onderwijszorgstructuur in een school;
  • praktische adviezen voor de aanpak op school met betrekking tot leer- en ontwikkelingsstoornissen bij kinderen van 6-20 jaar;
  • begeleiding van leraren basis- en voortgezet onderwijs bij de ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften;
  • coaching van schoolteams en ondersteuningsteams op het gebied van specifieke thema’s zoals dyslexie,  ad(h)d, autisme, dyscalculie, aanpak beperkt functionerende kinderen, leerachterstanden en handelingsgericht werken;
  • advies en begeleiding op maat bij het realiseren van Passend Onderwijs.

“De kracht van verandering en verbetering ligt in jezelf, maar heeft soms begeleiding nodig.”

Caya Onderwijsadvisering

Ine Cordfunke
Orthopedagoog/
gz-psycholoog, schoolpsycholoog
Tel: +31 (0) 6 47 100 188
Mail: icordfunke@caya-advies.nl

Stuur een bericht

11 + 6 =